türkmen talyp Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna
Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna

Daşary ýurda okamaga gitjek raýatlaryň dykgatyna

Daşary ýurtda bilim almaga isleg bildirýän we ozal daşary ýurtda bilim alýan Türkmenistanyň raýatlarynyň resminamalaryny gözden geçirmek işine başlamak göz öňünde tutulýar.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň alan maglumatyna görä, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalaryny gözden geçirmek we ýörite işçi topara resminamalary hödürlemek işi 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 13-nden sentýabr aýynyň 15-ine çenli wagt aralygynda guralýar.

Topara hödürlemek üçin şu aşakdaky resminamalar talap edilýär.

  • Raýatyň okaýandygy barada kepilnama, çakylyk haty (gelip gidip bilmedik talyplar üçin), raýatyň okuwa gitjek okuw mekdebiniň çakylyk haty (dalaşgärler üçin)
  • Raýatyň okaýandygy baradaky kepilnamanyň, çakylyk hatynyň, raýatyň okuwa gitjek okuw mekdebiniň çakylyk hatynyň türkmen diline tassyklanan tertipde terjimesi
  • Ýerli harby wekillikden gulluga çagyrylmakdan saklanandygy baradaky kepilnama we raýatyň ýerli harby wekilliginde hasaba alnandygy baradaky hasaba alyş kagyzy (prepisnoý), goşun gullugynda bolan raýatlar üçin harby bileti.
  • Talybyň, raýatyň milli we daşary ýurt pasportlary.
  • Görkezilen nusgalar boýunça maglumatlary resminamalar esasynda doldurmak.

Bellik:

1.daşary döwletleriň ýokary okuw mekdeplerinde okamak işleýän raýatlar “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdeplerine resminamalar hepdäniň duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe, anna günleri ir sagat 9.00-dan 12.00-ä çenli wagt aralygynda kabul edilýär.

2.Daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň taýýarlaýyş, magistratura, internatura, ordinatura üçin resminamalar kabul edilmeýär

3.2019-njy, 2020-nji ýyllarda daşary döwletleriň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girip Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik talyplar “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýän okuw mekdepleriniň sanawyna” girmeýän okuw jaýlarynda okaýan bolsalar, onda olar hasaba alynmaýar.

4. Ýokary okuw mekdeplerini tamamlamaga 1 (bir) ýyl galan talyplaryň resminamalaryny ýörite işçi topara hödürlemek üçin kabul edilmeýar

5. Türkmenistanyň raýatlarynyň bilim almaklary üçin öz ýurtlarynyň çäklerine gelmeklerine rugsat berýändikleri barada resmi habar beren ýurtlaryň sanawy:

1.Koreýa Respublikasy                          

2.Belarus Respublikasy

3.Ukraina                                                 

4.Ermenistan Respublikasy

5.Russiýa Federasiýasy       

6. Amerikanyň Birleşen Ştatlary

7.Saud Arabystany Patyşalygy

8.Gazagystan Respublikasy

9.Pakistan Yslam Respublikasy

10.Türkiýe Respublikasy

11.Gruziýa                                             

12. Italiýa

TÜRKMENİSTANYN BİLİM MİNİSTİRLİĞİ TARAPYNDAN KABUL EDİLYAN UNİVERSİTETLERİN SANAVY ÜÇİN

KAYNAKÇA : ATAVATAN TÜRKMEİSTAN HALKARA HABAR ZURNALY

Erciyes Üniversitesi 2021 Güz dönem Yüksek lisans ve Doktora Başvurusu başlamıştır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü için tıklayınız  16 Ağustos 2021 – 23 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız
Fen Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız 31 Ağustos 2021 – 03 Eylül 2021 Tarihleri Arasında
Güzel Sanatlar Enstitüsü için tıklayınız
Eğitim Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2021 Güz dönem Yüksek Lisans ve Doktora başvurları başlamıştır.
Fen Bilimleri Enstitüsü İÇİN TIKLAYINIZ09 Ağustos 2021 – 23 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Sosyal Bilimler Enstitüsü İÇİN TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 23 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İÇİN TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 23 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Aksaray Üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora 2021 Güz dönem başvurusu .
Sosyal Bilimler Enstitüs İÇİN TIKLAYINIZ16 Temmuz 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Fen Bilimleri Enstitüsü İÇİN TIKLAYINIZ 16 Temmuz 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İÇİN TIKLAYINIZ 16 Temmuz 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında

Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora 2021 Güz dönem başvurusu.
Sosyal Bilimler Enstitüsü TIKLAYINIZ 02 Ağustos 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre Sınav Başvuru Tarihleri)
Fen Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ  02 Ağustos 2021 – 17 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ  02 Ağustos 2021 – 08 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Güzel Sanatlar Enstitüsü TIKLAYINIZ  26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
İnönü Üniversitesi Lisansüstü 2021 güz dönem başvurusu .
Fen Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ09 Ağustos 2021 – 13 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 13 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sosyal Bilimler Enstitüsü TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 13 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Eğitim Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 13 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2021 Güz Dönem Lisansüstü Başvurusu başlamıştır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü TIKLAYINIZ9 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Fen Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ9 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ9 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout