ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ KABUL EDEN BÖLÜMLERİ

English

İşletme 4 Yıl (İngilizce)

İşletme Fakültesi.
Hızla değişen rekabetçi dünyada, yaratıcı bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi değere dönüştürüp yönetebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme Lisans Programı’nın temel amacı, öğrencilerine bugünün ihtiyaçları ve yarının yükselen değerlerini harmanlayan bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.
*AACSB akreditasyon sürecindedir.

Ekonomi 4 Yıl (İngilizce)

İşletme Fakültesi .
Küreselleşmenin bütün hızıyla yaşandığı günümüzde bireylerin, şirketlerin ve piyasaların nasıl işlediğini anlamak, ülkelerin ekonomik dengelerini analiz ederek strateji geliştirmek her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ekonomi Bölümü’nün temel amacı öğrencilerine iş dünyasında ve küresel ölçekte gözlediğimiz ve her gün değişen ekonomik dinamikleri anlayıp açıklayacak bir vizyon kazandırmaktır. Bireyler, şirketler ve ülkeler arası rekabetin giderek arttığı günümüzde, iktisadi olguların gerçek hayat uygulamalarıyla birleştirildiği bu program, seçecekleri kariyerden bağımsız olarak mezunlarının problem çözme ve analitik becerilerini, hayata bakışlarını da zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.
*AACSB akreditasyon sürecindedir.

Girişimcilik 4 Yıl (İngilizce)

İşletme Fakültesi .
Girişimcilik Lisans Programı’nın amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, oluşturacakları yeni iş ve istihdam olanakları ile her anlamda kalkınmanın itici gücü olma görevini üstlenecek bağımsız, kurumsal (kurum içi) ve sosyal girişimciler yetiştirmektir. Program ile öğrencilerimize, önlerine çıkan fırsatları öncelikle fark etmeleri, sonra, doğru analiz edip pazarlanabilir, kalıcı ekonomik ürün ve hizmetlere dönüştürüp istihdam yaratabilmeleri için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır.
*AACSB akreditasyon sürecindedir.

Uluslararası Finans 4 Yıl (İngilizce)

İşletme Fakültesi .
Sadece ekonomik gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak düşünmek yerine, iyi çalışan finansal piyasaları sürdürelebilir ekonomik büyümenin tetikleyicisi olarak tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Hızla birbirine entegre olan ve gelişmeye devam eden finansal piyasalarda, sektördeki yetişmiş iş gücü ihtiyacı da hızla artmaktadır. Günümüzün rekabetçi iş piyasalarında aranan profesyonel yetkinlik ve güvenilirlik özelliklerinin ışığında, mezunlarımızın bilgi, beceri ve etik değerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
*AACSB akreditasyon sürecindedir.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 Yıl (İngilizce)

İşletme Fakültesi .
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans Programı ile öğrencilerini uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek küresel uzmanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Program öğrencilere bugünün küresel piyasasında rekabet edebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandıracak modern ve kapsamlı bir Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  eğitimi sunmaktadır.
*AACSB akreditasyon sürecindedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri 4 Yıl (İngilizce)

İşletme Fakültesi .
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı’nın amacı işletmelerin ve bireylerin her türlü bilgiyi yaratma, bilgiyi depolama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşım ihtiyaçlarını ve bu bilgi ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları yöntem, süreç ve sistemlerin planlaması, tasarımı, kurulması ve yönetilmesini kurumsal işletmeler bünyesinde veya kendi şirketlerini kurarak karşılayacak; ayrıca bu gereksinimlerin hem teknik hem ekonomik hem de stratejik açıdan taratılması, alınması, ve idaresini yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.
*AACSB akreditasyon sürecindedir.

Bilgisayar Mühendisliği 4 Yıl (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi .
Günümüzde teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu; hatta bizler teknoloji bağımlısı olduk. Bu bizim teknolojiye ve bilime eskisinden daha hakim olduğumuz izlenimini verebilmekte. Ama bu ne kadar doğru? Teknolojiye olan bağımlılığın şöyle bir tehlikesi var: düşünme, buluş yapma ve yaratıcılık özelliklerinin sınırlanarak, bilim ve teknoloji üretme gücünün zayıflaması söz konusu olabiliyor. İşte bir mühendislik fakültesinin görevi teknoloji denizi içinde yüzen gençlerimizi, teknoloji kullanıcılığından teknoloji yaratıcısı haline dönüştürmek olmalıdır. Bizim yetiştirdiğimiz mühendisler, ellerindeki cep telefonu yaratmak için gerekli bilgi ve becerinin en azından yarısının kendi kafalarının içinde olduğunu bilmelidir.
*MÜDEK akreditasyonuna hak kazanmıştır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4 Yıl (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi .
Elektrik Elektronik Mühendisliğinin ilgi alanına giren ihtiyaçlar için yeni kuramlar ve teknolojiler üretmek; derin bir teknik altyapıya sahip olmanın yanı sıra güncel konulara hakim, araştırmacı ve girişimci elektrik elektronik mühendisleri yetiştirmek; ve ileri elektronik teknolojileri kullanan ürünlerin geliştirilmesi için sanayi ile ortak projeler yürütmek için çalışıyoruz.
*MÜDEK akreditasyonuna hak kazanmıştır.

Endüstri Mühendisliği 4 Yıl (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi .
Endüstri mühendisliğinin ilgi alanına giren ihtiyaçlar için yeni kuramlar ve teknolojiler üretmek; derin bir teknik altyapıya sahip olmanın yanı sıra güncel konulara hakim, araştırmacı ve girişimci endüstri mühendisleri yetiştirmek; ve ileri teknolojileri kullanan ürünlerin geliştirilmesi için sanayi ile ortak projeler yürütmek için çalışmaktır.
*MÜDEK akreditasyonuna hak kazanmıştır.

Makine Mühendisliği 4 Yıl (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi .
Makine Mühendisliği Bölümünün özgörevi, toplumun ve endüstrinin gereksinim duyduğu  cihazlar, sistemler ve süreçlerin olusturulmasi için gerekli kuram ve teknolojilerin tasarımına ve üretimine etkin katkıda bulunacak, temel teknik ve bilimsel altyapıya sahip, güncel teknolojilere hâkim, araştırmacı ve girişimci ruhlu makine mühendisleri ve bilim insanlari yetiştirmek, ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni bilgi ve ileri teknoloji ürünlerinin ve süreçlerinin  tasarımı ve üretimi için, endüstri ve diğer kurumlarla işbirliği içinde ileri düzeyde temel ve uygulamalı  araştırmalar yapmaktır.
*MÜDEK akreditasyonuna hak kazanmıştır.

İnşaat Mühendisliği 4 Yıl (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi .
Özyeğin Üniversitesi’nin amacı yeni teknolojik uygulamaları, hem tasarım açısından hem de uygulama açısından iyi bilen ve geliştirebilen, farklı coğrafyalarda çalışma yetkinliğine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmektir.  Bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine ilave olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisansüstü programlarla ve araştırma projeleri ile öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırma hedefimiz aynı zamanda yeni yöntem, teknoloji ve bilgilerin geliştirilmesi vasıtasıyla üniversitemizin araştırma misyonunun işlerliğini sürekli etkin tutmaya yöneliktir.
*MÜDEK akreditasyonuna hak kazanmıştır.

Psikoloji 4 Yıl (İngilizce)

Sosyal Bilimler Fakültesi .
Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Programı’nın misyonu dinamik ve alanında yetkin kadrosu ile ürettiği psikoloji bilgisini yaşamın her alanına aktararak toplumda var olan sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve psikolojinin kuramsal ve uygulama alanlarında çalışmak üzere psikolog yetiştirmektir. Psikoloji alanındaki yeni gelişmeleri ve ülkemizin ihtiyaçlarını da gözeterek evrensel düzeyde bir eğitim vermeyi; öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarına uygulayabilecekleri, akademik ve bireysel gelişimlerini harekete geçirebilecekleri bir öğrenme ve uygulama ortamı sunmayı hedeflemekteyiz.

Uluslararası İlişkiler 4 Yıl (İngilizce)

Sosyal Bilimler Fakültesi .
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, uygulamalı politika yapımı ile akademik bilgiyi birleştiren, ülkemizin önde gelen eğitim ve araştırma merkezlerinden biridir. Misyonumuz, öğrencilerimize çağdaş küresel sistem hakkında güçlü bir uluslararası ve karşılaştırmalı bakış açısı sunmak, karmaşık küresel sorunlar hakkında analitik düşünmelerini teşvik etmek ve onları farklı siyasal sistemlerin isleyişi hakkında bilgi sahibi yapmaktır. İngilizce eğitim veren bölümümüzde, ikinci bir yabancı dil eğitimi de zorunludur.

Pilotaj 4 Yıl (İngilizce)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi .
Ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli beceri, yetkinlik, teorik ve pratik deneyime sahip profesyonel pilotlar yetiştirmektir. İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık Pilotaj Lisans Programına başlayabileceklerdir. Akademik dersler ve Pilotaj Teorik Yer Dersleri, Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü tarafından; uçuş eğitimleri ise imzalanan Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde AYJET Anadolu Yıldızları Uçuş Okulu tarafından verilecektir. Mezunlarımız, Lisans Diploması ile birlikte SHGM’den Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATP-A) almaya hak kazanacaklardır.

Havacılık Yönetimi 4 Yıl (İngilizce)

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi .
Havacılık Yönetimi Programı, yönetim alan dersleri, havacılık alan dersleri ve temel derslerden oluşan geniş bir müfredata sahiptir. Bu sayede öğrenciler hem yönetim hem de havacılık nosyonuna sahip olabileceklerdir. Bununla birlikte öğrenciler  tercih ettikleri seçmeli dersler sayesinde ilgi duydukları farklı disiplinlerde de eğitim alma şansını yakalayabileceklerdir. Ayrıca, lisans eğitimi boyunca başarılı olan öğrencilere uluslararası geçerliliğe sahip üniversitelerde okuma ve yurt dışı staj yapma imkânlarının sunulması da planlanmaktadır.

Hukuk 4 Yıl (Türkçe)

Hukuk Fakültesi .
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07.01.2011 tarihinde, 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre 2011/1315 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, gerek kuruluş tarihi gerekse dinamik ve etkin öğretim üyeleriyle oldukça genç bir hukuk fakültesidir. Konusunda uzman hocalarımız ve başka üniversitelerden görevlendirilen değerli bilim adamları büyük bir heyecanla standartları oldukça yüksek, çeşitli ve çok yönlü bir hukuk fakültesini kurmanın coşku, azim ve haklı gururunu yaşamaktadırlar. Genç ve iyi yetişmiş kadromuz gerek klasik hukuk dersleri gerek çok çeşitli ve güncel önemli yan dallarda, birçok hukuk fakültesinde görülmeyen çeşitlilikte sunduğumuz derslerle öğrencilerini en iyi biçimde yetiştirme iddiasını taşımaktadırlar

Mimarlık 4 Yıl (İngilizce)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi .
2012-2013 Akademik yılında eğitim vermeye başlayan Mimarlık Lisans Programı ile ÖzÜ, bu alanda eğitim yapan dünya çapında en gözde okullar arasına girmeyi hedefliyor. Program, öğrenmeyi öğreten, çözüm yeteneği kazandıran ve yaratıcı düşünceyi geliştiren esnek bir program olup; sanatı teknoloji ile bütünleştirmiş, sezgilerini ve duygularını tasarıma yansıtan, bununla birlikte tasarımlarının gerçek dünyada uygulanacağının bilincinde olan çok yönlü, rekabet gücü olan mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ÖzÜ bu alanda,kuram ve uygulamayı bir bütün olarak ele almak, mimarlık ve diğer disiplinlerin arakesitine odaklanmak ve girişimci mimarlar yetiştirmek hedefleriyle fark yaratacaktır.

Endüstriyel Tasarım 4 Yıl (İngilizce)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi .
Endüstri ürünleri tasarımı geliştirdiği yenilikçi ürün, hizmet ve sistemlerle insanların problemlerini çözmeyi, hayatlarını kolaylaştırmayı ve daha keyifli kılmayı hedefleyen bir alandır. Kullanıcı deneyimlerini anlamak, iyileştirmek ve yeni deneyimler yaratmak bu disiplinin merkezinde yer alır. CocaCola’nın simgesi haline gelen klasik cam şişesinden, müzik dinleme alışkanlıklarımızı değiştiren Sony Walkman’e ve günümüzde telefon tanımını yeniden yapan Apple iPhone’a kadar pek çok ürün, hizmet ve servis endüstri ürünleri tasarımı uygulamalarını içinde barındırır. Türkiye’de de kalkınma ve ekonomik büyümeye verilen önem doğrultusunda firmalar yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilmek için endüstri ürünleri tasarımına yönelmişlerdir. Bu sebeple, endüstri ürünleri tasarımı hem ülkemizde hem de dünyada geniş bir çalışma alanına sahiptir.

İletişim ve Tasarımı 4 Yıl (İngilizce)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi .
Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında oluşturulan İletişim ve Tasarımı Bölümü, yazı, ses ve görüntüden oluşan fikirlerin ve enformasyonun etkili şekilde sunulması amacı ile bu disiplinin ilkelerini, teorilerini ve deneyimlerini farklı teknolojik uygulamalar üzerinden anlaşılması ve kavranması için kurgulanmış 4 yıllık bir lisans programıdır. Enformasyon mimarisi, interaktif arayüz tasarımı, çokluortam uygulamaları, yeni nesil iletişim teknolojileri, etkileşimli sergileme gibi kavramlar üzerine kurulan program, içeriği ile fakültenin diğer bölümlerini destekler ve ortak alanlar üzerinden desteklenir. Öğrencilerimiz iletişim tasarımı prensiplerinde güçlü bir altyapıya sahip olmanın yanı sıra, modüler olarak kurgulanmış programımızda ilgi duydukları alanda derinlemesine bilgi kazanarak uzman olarak mezun olabilirler ya da geniş bir çerçeveye yayılan disiplinlerarası bilgiyle donanabilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 Yıl (İngilizce)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi .
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programı mezunlarını çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği çok önemseyen iç mimarlar olarak yetiştirmeye öncelik veriyor. Program mezunlarına sürdürülebilir tasarım kavramını sadece mekansal tasarım, ürün ve malzeme için değil aynı zamanda tüm tasarım ve üretim süreçlerine uygulama becerisini kazandırmaya çalışır. Program daha iyi yaşam çevreleri üretmek için çevresel, sosyal ve teknolojik bağlamda kapsamlı araştırmalarla, kuramsal ve uygulamalı sorgulamalarla ve deneysel, eleştirel ve yaratıcı perspektifler ile tasarım bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 Yıl (İngilizce)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, kariyerini gastronomi, mutfak sanatları ve restoran işletmeciliği alanlarında yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program, restoran yönetimi ile bütünleşen yapısıyla Türkiye’de bir ilki oluşturmaktadır. Gastronomi ve Mutfak sanatları alanında teorik ve pratik temel dersler ile sağlam bir altyapı veren program, ileri mutfak teknikleri uygulamaları ve restoran yöneticiliği alanındaki derslerle çok kapsamlı bir eğitim sunar. Öğrenciler dört yıllık akademik eğitimleri sürecinde, gastronomi alanında sağlam bir eğitim alarak edinmiş oldukları teorik bilgileri uygulama derslerinde pratiğe dönüştürerek deneyim kazanma fırsatı bulurlar.

Otel Yöneticiliği 4 Yıl (İngilizce)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.
Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel Yöneticiliği Bölümü, ülkemizde tek örnek olmasının yanı sıra, alanında dünyanın saygın akademik programları arasında yer alma hedefiyle kurulan işletme ve teknoloji eğitimi temelli dört (4) yıllık bir lisans programıdır.
Otelcilik sektörü ile ileri düzey iş birlikleri geliştirmeyi hep bir öncelik kabul eden Otel Yöneticiliği Bölümümüz, sektörde yer alan birçok öncü kurumla iş birliği protokolleri imzalamıştır. İlk iş birliği protokolümüz, Swissotel Hotels and Resorts ile 2009 yılında gerçekleşmiştir. Bu iş birliğini, 2012 yılında The Marmara Collection Group, 2019 yılında ise Accor Otelleri Türkiye ve TÜROB iş birliği protokolleri takip etmiştir. Bu iş birliği protokolleri yardımlarıyla Otel Yöneticiliği Lisans Programı öğrencilerimiz stajlarını farklı şehir ve ülkelerdeki tesislerde yapmanın yanı sıra, mezuniyetleri sonrası işe alınma süreçlerinde mülakata öncelikle kabul edilme ayrıcalığına sahip olmuşlardır.

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout